BMI Group

Beräkningsprogram takavvattning

Dimensionering av invändig takavvattning för tak med tätskiktsmatta
SS-EN 12056-3, SS 824031

Den femte fasaden

Den största fuktkällan att ta hänsyn till är nederbörd i form av regn, snö och hagel. En majoritet av den nederbörden tas upp av ditt tak. Avledning av nederbörden kräver att det finns ett avvattningssystem som fungerar tillräckligt väl alla tider på året oavsett klimatförhållanden. Därför är det viktigt att din takavvattning är rätt dimensionerad utifrån takets förutsättningar och aktuella regnvattenflöden. Detta program hjälper dig att beräkna din takytas avvattningsbehov i l/s och vilken typ av och hur många brunnar du behöver för invändig takavvattning i ett självfallssystem.

Cley Marshes - TLC 001.jpg

Projektadress

Kartan till höger definierar parametern för regnintensitet beroende på geografisk position. Skriv in projektadressen i avsedda fält och regnintensitetvärdet Z erhålls.

Regnintensitet (Z)

0

,
Parameter Z enligt SS 824031

Beräknad regnintensitet och riskfaktor

I Sverige dimensioneras i regel dagvattensystemen i tät bostadsbebyggelse för 5-årsregn med 10 minuters varaktighet och centrum- och affärsområden för 10-årsregn med 10 minuters varighet. Välj regnintensitetens varighet, intervall samt riskfaktor utifrån förutsättningarna för ditt projekt.

rain roof1.jpg

Takyta

För projekt med flera takytor kan dessa enkelt läggas till med knappen "lägg till takyta" nedan. Takytans regnvattenflöde baseras på takytan samt direkt anslutande väggytor. Typen av ytskikt avgör hastigheten på vattenflödet eftersom vissa typer av gröna tak fördröjer vattenflödet på taket jämfört mot tak med exponerande tätskikt.

Takytans avvattningsbehov (l/s)

Nedan redovisas takytans hela avvattningsbehov uttryckt i liter per sekund (l/s).

0 l/s

takgrönt BMI.JPG takregn.JPG

Val av takbrunn / lövsil

BMI erbjuder att stort urval med takbrunnar för våra olika taksystem. Eftersom lövsilen påverkar vattenflödet i takbrunnen erbjuder vi olika typer av lövsilar till våra takbrunnslösningar.

takbrunn3.JPG
Fyll i fälten ovan för att få förslag på produkter